Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant naukowy

Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 - nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cele Minigrantu

Wykonawcy głównym celem Grantu uczynili próbę odpowiedzi na pytanie, czy pandemia COVID-19 doprowadziła do konieczności zmiany perspektywy patrzenia na wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadę równości oraz czy dotychczas powszechnie akcentowana konieczność poszukiwania cechy prawnie relewantnej umożliwiającej badanie dochowania wymogu równości, nie uległa dezaktualizacji.

Badania objęły trzy, wzajemnie powiązane obszary:

 

Wykonawcy postanowili skupić swoje zainteresowanie wyłącznie na pierwszej fali pandemii, a więc na okresie ograniczonym do pierwszego półrocza 2020 roku. Pomimo takiego ograniczenia, badania objęły analizę 24 krajowych aktów prawnych rangi ustaw i rozporządzeń, wyszczególnionych w Raporcie, a także prawodawstwo Unii Europejskiej.

W celu uwzględnienia w Raporcie wątku porównawczego, Autorzy zdecydowali się zbadać także metody reakcji organów władzy publicznej w Polsce na różnego rodzaju kryzysy gospodarcze i naturalne występujące po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania instytucji zapewnionych Konstytucją z 1997 roku, tj. mechanizmów trzech stanów nadzwyczajnych: stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego i stanu wojennego oraz zbliżonych do nich działań prawodawczych.

W kontekście środków pomocowych analizie poddano rozwiązania prawne kierowane do konkretnych branż, jak również adresowane do wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających kryteria przyznawania pomocy.

Wyniki analiz zostały zebrane w obszernych tabelach zamieszczonych w Raporcie.

W ramach Grantu przeprowadzone zostały również badania terenowe, polegające na rozmowach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w branżach objętych badaniami oraz na dystrubycji formularza badawczego przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji.

Celem badań było przede wszystkim dokonanie konfrontacji wniosków wynikających z badań normatywnych przeprowadzonych przez Wykonawców z odczuciami dotyczącymi pomocy publicznej państwa pochodzącymi od przedsiębiorców, niebędących profesjonalistami w zakresie prawa.